f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560
  • วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาขุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/