f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปี 2564” ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข สร้างรายได้สู่ชุมชน