• หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศ
  • ด่วนที่สุดที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว๐๓๓ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องขอเลื่อนกำหนดการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ Video Conference

 logo 2017

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ 02-1416537 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Logo cdd  ดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน