• หน้าแรก
  • ประกาศ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ให้จังหวัดดำเนินการส่งรายงานตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว.๒๐๒๔ ให้กรมฯภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้จงได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนที่ ๓.๓ ปีบัญชี ๒๕๖๐ (หนังสือที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว.๒๐๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 logo 2017

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ 02-1416537 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Logo cdd  ดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน