• หน้าแรก
  • ประกาศ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หากจังหวัดได้รับหนังสือ ๓ เล่มแล้ว ขอให้จังหวัดรายงานแบบตอบรับให้กรมการพัฒนาชุมชนทางระบบ OA กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภานในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หนังสือที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว.๒๐๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 logo 2017

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ 02-1416537 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Logo cdd  ดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน