• หน้าแรก
  • ประกาศ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการโอนเงินกลับคืนให้ส่วนกลางเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ๐๐๙๘๓ ของ สกส. ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หนังสือที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว.๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 logo 2017

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ 02-1416537 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Logo cdd  ดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน