• หน้าแรก
  • ประกาศ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการโอนเงินกลับคืนให้ส่วนกลางเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ๐๐๙๘๓ ของ สกส. ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หนังสือที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว.๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 logo 2017

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หมายเลขติดต่อ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 02-1413092 งานอำนวยการ/บุคคล  โทรศัพท์ 02-1413088 การเงิน  โทรศัพท์ 02-1413077  งานกฏหมาย โทรศัพท์ 02-1413056 งานเครือข่ายสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-1413095 งานโทคโนยีสารสนเทศ 02-1416537
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  02-1413096  | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Logo cdd  ดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน