f   y 

  • หน้าแรก
  • หนังสือสั่งการ
  • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๑๑๗๔ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (กทม.)